Return home
Contact us
A parent sitting in the grass with their child.

Vietnamese - tiếng Việt

Chúng tôi cam kết hỗ trợ tất cả người dân Victoria, bất kể lý lịch của bạn là gì.

Chúng tôi hiểu rằng cấu trúc gia đình truyền thống rất đa dạng và chúng tôi tin tưởng vào việc củng cố các gia đình và hỗ trợ những người có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ có mối quan hệ tích cực, an toàn và tôn trọng.

 

Cam kết của chúng tôi với bạn

Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ an toàn, hòa nhập và dễ tiếp cận cho tất cả các thành viên của cộng đồng, bất kể tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, lựa chọn lối sống, nền tảng văn hóa hoặc hoàn cảnh kinh tế.

Năng lực văn hóa và sự hòa nhập là những thành phần quan trọng trong Kế hoạch Chiến lược của chúng tôi.

 

Hỗ trợ các cộng đồng đa dạng

Phối hợp với nhiều tổ chức trên toàn tiểu bang, chúng tôi điều phối các hội thảo, diễn đàn, cuộc họp, mạng lưới và các nhóm hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng đa văn hóa của Victoria, bao gồm cung cấp quyền truy cập dịch vụ cho cả các cộng đồng người di cư được thành lập và mới nổi ở cả khu vực đô thị Melbourne và khu vực Victoria.

 

Để giúp bạn truy cập các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi đã dịch thông tin từ trang web của chúng tôi sang tiếng Việt.

Các tài liệu dưới đây bao gồm thông tin về:

  • Cam kết của chúng tôi với bạn
  • Bạo lực gia đình
  • Dịch vụ tư vấn
  • Giải quyết tranh chấp trong gia đình (hòa giải)
  • Dịch vụ trẻ em và gia đình
  • Dịch vụ Hỗ trợ bị Cưỡng chế Bắt con
  • Dịch vụ Hỗ trợ Bồi thường
  • Chương trình dành cho nam giới có khuynh hướng bạo lực gia đình

Chúng tôi có thể tổ chức phiên dịch theo yêu cầu.

Nếu bạn cần thông dịch viên, hãy cho chúng tôi biết khi bạn liên hệ với chúng tôi để tổ chức dịch vụ.

Quick Exit